May Chu : Dungeon OPEN 19h 25/11/2022

Exp : 9999 ~ Drop : 80%

May Chu : Noria OPEN 19h00 01/11/2022

Exp : 9999 ~ Drop : 80%