May Chu : Dungeon OPEN 19h 13/05/2022

Exp : 9999 ~ Drop : 50%

May Chu : Noria OPEN 19h30 18/06/2022

Exp : 9999 ~ Drop : 50%