May Chu : Dungeon OPEN 19h 08/07/2022

Exp : 9999 ~ Drop : 50%

May Chu : Noria OPEN 19h00 13/08/2022

Exp : 9999 ~ Drop : 50%